สว่างทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน

Hatari LED จัดกิจกรรมร่วมมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับวัด สถานพยาบาล สถานศึกษา โรงเรียน หมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และอื่นๆ ในโครงการ "ฮาตาริ แอลอีดี สว่างทั่วไทย ลดการใช้พลังงาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลอดไฟแอลอีดีเพื่อการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟ อีกทั้งมีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยให้แหล่งชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากหลอดไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Tags: สว่างทั่วไทย, ลดการใช้พลังงาน, ฮาตาริ, ฮาตาริแอลอีดี, แอลอีดี, LED

Share :

Hatari LED News